norma en Inglés

n. rule, standard, signature, run, quota, stint, norm

Ejemplos

Ponad cztery lub pięć pasów to norma dla autostrad w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w Hiszpanii mamy tylko dwie pary pasów lub może trzy.
More than four or five lanes is usual for highways in the United States, meanwhile we just have a pair of lanes in Spain, or maybe three.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On nie spełnił norm.
He didn't meet the standards.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To, co nosisz na nogach, nie spełnia norm bezpieczeństwa.
What you're wearing on your feet don't meet safety guidelines.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tętno i ciśnienie u pacjenta są w normie.
The patient's pulse and blood pressure are normal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Komunikacja jest niemożliwa bez podstawowego zrozumienia pewnych norm.
Without a basic understanding of certain norms, communication is impossible.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Zmierzyłem temperaturę, ale była w normie.
I took my temperature, but it was normal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Czy czeska prezydencja zamierza w podjąć jakiekolwiek nowe działania, by koordynować zróżnicowane normy obowiązujące w poszczególnych państwach europejskich w przypadku samochodów w dobrym stanie technicznym.
Does the Czech Presidency intend to develop any new coordination between the different standards in place in the different European countries in relation to cars being in good condition.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Musimy wierzyć, że przed upływem kilku miesięcy odbędą się tam wybory prezydenckie, które będą zgodne z międzynarodowymi normami dotyczącymi organizacji wyborów.
We must hope that presidential elections will take place in a few months and that they will comply with international standards for organising elections.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Minimalne normy powinny zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.
Minimum standards should ensure consumer safety.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Za jego pośrednictwem przesłano te dokumenty do poszczególnych parlamentów w Europie, ale wszystko to nie przyniosło szczerze pożądanego przeze mnie rezultatu w postaci jakiejkolwiek normy instytucjonalnej.
Through that channel, you sent them on to the various parliaments of Europe, but all that does not add up to any sort of institutional rule, as I sincerely wish were the case.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com