traditional en Rumano

Pronunciación
a. tradiţional

traditional en Inglés

adj. traditional, inveterate, time-honored, time-honoured
adv. traditionally

Ejemplos

Kievul şi-a bazat acţiunea pe speranţa că, ţinând seama de sentimentul antirusesc tradiţional al Europei de Est şi Vest, va fi capabilă să câştige sprijinul majorităţii statelor membre ale UE.
Kiev based its action on the hope that, as a result of the traditional anti-Russian sentiment in Western and Eastern Europe, it would be able to gain the support of most EU Member States.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Odată cu ajustările necesare, trebuie să oferim şi toate garanţiile comerţului tradiţional.
With the proper adaptations, we need to provide all the guarantees of traditional commerce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
2) încurajarea constituirii de IEC în regiuni care tradiţional au fost victime ale fenomenului de "brain-drain” intra şi extracomunitar
2) Encouraging the formation of ERIs in regions which have traditionally been victims of the brain drain, both within and outside the Community.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sistemul actual de luare a deciziilor în cadrul UE diferă de forma testată istoric şi experimentată la nivel tradiţional a democraţiei parlamentare.
The current system for decision making in the EU differs from the historically tried and tested traditional form of parliamentary democracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Penuria de apă s-a generalizat dincolo de regiunile tradiţional aride.
Water shortages have spread beyond the traditionally arid areas.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(DE) Domnule Preşedinte, aş dori să adresez o remarcă critică la adresa Comisiei cu privire la hotărârea de a interzice becul tradiţional cu incandescenţă, care a fost prezentată în scris săptămâna trecută.
(DE) Mr President, I would like to address a critical remark to the Commission with regard to the decision to ban the classic light bulb, which was submitted in writing last week.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Trebuie să facilităm accesul la finanţare al particularilor şi al antreprenorilor care nu pot să obţină împrumuturi din sectorul bancar tradiţional.
We must facilitate access to funding for private individuals and for entrepreneurs who are unable to obtain loans from the traditional banking sector.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cu toate acestea, nevoia de microcredite este imensă, mai ales în rândul persoanelor care nu pot contracta împrumuturi în sectorul bancar tradiţional.
However, the need for micro-credits is great, especially among people unable to take out loans in the traditional banking sector.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dorim ca în Europa să primeze legea şi dorim să ne păstrăm sistemul tradiţional şi modalitatea de a înţelege legea.
We want the genuine rule of law in Europe and we want to keep our traditional system and our understanding of the law.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
În mod tradiţional, Europa a fost unită cu Rusia.
Traditionally, Europe has been united with Russia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

consisting of or derived from tradition: tralatitious, conventional, handed-down, traditionalistic
pertaining to time-honored orthodox doctrines: orthodox


dictionary extension
© dictionarist.com